شیمی

محصولات دسته شیمی

تحقیق آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتری

اسپكتروفتومتر یا طیف سنج یك دستگاه آزمایشگاهی اولیه است كه جهت خواندن نتایج آزمایش‌هایی كه واكنش آن‌ها از نوع End point هستند به كار می‌رود

محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی